Ochrana osobních údajů

Prohlášení správce osobních údajů o ochraně osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR

Identifikace správce osobních údajů:
Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s. se sídlem č.p. 157, 683 52 Zbýšov;
IČ: 48680486
(Zapsaný po sp. zn. L 20499 vedená u Krajského soudu v Brně)

Web: https://klubkratkosrstyohar.cz/


Zastoupený předsedou:

STANISLAV ŠAFÁŘ,
č.p. 375, 664 03 Podolí
tel.č.: 724 147 935

e-mail: kurzhaarspalicek@seznam.cz


a ve vztahu k ochraně osobních údajů matrikářem klubu:

JIŘÍ DRÁBEK,
Zalažany 30, 538 63 Jenišovice
tel.č..: 775 672 076

e-mail: zmesinskehajovny@seznam.cz

Klub je zapsaný spolek a je kolektivním členem Českomoravské kynologické unie prostřednictvím Českomoravské kynologické jednoty. Českomoravská kynologická unie klub zastupuje v FC1.


Důvody shromažďování a spravování osobních údajů:

• Evidence členů klubu, kteří svoje údaje poskytují na základě vlastního rozhodnutí, písemně, na vlastnoručně podepsaném tiskopise „Přihláška do klubu“. Jsou na ní uvedeny pouze tyto údaje: Jméno a příjmení člena, doručovací adresa člena (z důvodu zasílání klubové ročenky, eventuálně jiných klubových tiskovin), v případě, že je k dispozici mailová adresa nebo telefonní číslo člena, je rovněž podchyceno. Slouží k okamžitému kontaktu činovníků klubu se členem. Kartotéku spravuje zvolený matrikář klubu. Kartotéka není nikde zveřejňována, je k dispozici pouze poradcům chovu, členům výboru a Kontrolní a revizní komisi.

• Evidence chovných psů a fen klubových plemen. Každý jedinec má vypracovanou papírovou a elektronickou chovnou kartu, jejíž součástí je i adresa majitele. Dále vede klub seznam chovných jedinců na kl. webové stránce. Na této elektronické kartě je adresa majitele uvedena pouze v případě, že k tomu dal majitel souhlas příslušnému poradci chovu.

• V případě volených funkcionářů klubu jsou jejich osobní údaje veřejně přístupné na webu klubu. Jedná se o jména, domovní adresy, e-mailový a telefonický kontakt. Tyto údaje jsou rovněž poskytnuty příslušnému rejstříkovému soudu jako příloha klubových stanov, které tento soud spravuje. U příslušného soudu je uložen písemný ověřený souhlas jednotlivých funkcionářů klubu.

• V případě výborem jmenovaných činovníků klubu (poradci chovu) jsou na webu klubu rovněž veřejně dostupné kontakty na ně – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

• Klub dále využívá adresy soutěžících na akcích, klubem pořádaných – v případě klubem pořádaných výstav slouží adresy majitelů vystavovaných psů k zaslání vstupních listů. V případě uděleného souhlasu vystavovatele (je součástí přihlášky psa na výstavu) je pak adresa vystavovatele též zveřejněna v katalogu výstavy. Soubor přihlášek je klubem archivován v souladu s požadavky zastřešující organizace. Není nikde veřejně přístupný.

• Klub pořádá také pracovní soutěže psů. Součástí podepsané přihlášky na akci je domovní adresa vůdce, eventuálně majitele, pokud se nejedná o jednu osobu. V případě soutěží, při kterých vůdce manipuluje se střelnou zbraní, je součástí přihlášky rovněž číslo zbrojního průkazu, loveckého lístku a příslušného pojištění. Tyto informace se na veřejnost nedostávají. Přihlášky, eventuelně výsledky zkoušek společně s adresami jsou v kopii předávány zastřešujícím orgánům (ČMKJ, ČMMJ).
• Klub na svém webu pravidelně zveřejňuje i fotogalerie z akcí klubu


Ve smyslu ustanovení čl. 6 a násl. GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, neboť:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů projeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
c) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Klub jako správce osobních údajů doposud zachází, a i nadále bude s osobními údaji zacházet po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů uvedených ve výše zmíněných důvodech.


POUČENÍ pro subjekty osobních údajů:

Subjekty osobních údajů mají ve smyslu GDPR tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);
c) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
d) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
e) právo na oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)
f) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR);
g) právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)

Snímek obrazovky 2021 09 11 v 16.14.34